Spojenie Čerína a Čačína v roku 1976 a vývoj po roku 1976

Život obyvateľov Čačína a Čerína v priebehu historického vývoja bol natoľko spojený, že mnohé spoločenské problémy a ťažkosti sa museli riešiť spoločne, so vzájomnou pomocou a úzkou spoluprácou. Táto skutočnosť viedla k potrebe spojenia v jednu obec, ktorá by bola akcieschopnejšia.

A tak dňa 1. mája 1976 na základe uznesenia spoločného plenárneho zasadnutia MNV vznikol Miestny národný výbor pre obidve časti obce so sídlom v Čeríne.

 

Správnosť tohto rozhodnutia dokazujú mnohé spoločné akcie v rokoch 1976 ako sú napríklad:

 • výstavba dvojtriednej materskej školy v roku 1982
 • vybudovanie poľného letiska v Čačíne s asfaltovou plochou v roku 1983
 • po etapách dokončená regulácia potoka Zolná v rokoch 1981 – 1986
 • rekonštrukcia budovy Miestneho národného výboru v Čeríne v roku 1986,
 • v súčasnosti budova slúži nielen obecnému úradu, ale sú tu umiestnené aj ambulancie
 • všeobecného a detského lekára, ako aj ústredňa
 • rekonštrukcia prevádzkovej budovy pálenica, v ktorej bola zriadená aj muštáreň
 • rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • rozšírenie mosta
 • výstavby miestnej komunikácie k výstavbe rodinných domov v obidvoch častiach obce
 • vznik záhradkárskej osady Kopanica so 46 pozemkami v Čeríne
 • výstavba piatich autobusových čakární
 • premiestnenie a úprava priestorov obecnej knižnice
 • výstavba domov smútku v obidvoch častiach obce
 • rekonštrukcia Kultúrneho domu v Čeríne – vybudovanie sociálneho zariadenia, rekonštrukcia
 • elektroinštalácie, zriadenie elektrického vykurovania, napojenie na verejný vodovod, priestory
 • pre klub mladých
 • prestavba časti budovy Materskej školy a zriadenie I. stupňa ZŠ, nakoľko po zrušení I. stupňa
 • v roku 1983 museli deti najnižšej vekovej kategórie dochádzať do Hrochote, čo bolo
 • v zimnom období obtiažne, a keďže v roku 1991 nebol dostatočný počet detí v MŠ na
 • vytvorenie dvoch tried, predstavitelia obce sa rozhodli voľné priestory MŠ prispôsobiť výučbe
 • I. stupňa ZŠ, realizácia sa uskutočnila ešte v roku 1991

V záujme objektívneho zabezpečenia potrieb a záujmov občanov bola v roku 1991 medzi občanmi uskutočnená anketa k dobudovaniu občianskej a technickej vybavenosti, ako aj k ďalšiemu rozvoju Čačína a Čerína. Na základe anketových lístkov starosta obce Ján Makan zaradil medzi najdôležitejšie akcie pre nasledujúce roky:

 • dobudovanie inžinierskych sietí / prístupové cesty, chodníky, rozvody a prípojky vodovodnej
 • a elektrickej siete pre novostavby/
 • projekčná príprava kanalizácie pre obidve časti obce
 • oprava budovy požiarnej zbrojnice
 • projekčná príprava a vybudovanie spoločenskej miestnosti v Čačíne
 • vybudovanie ihriska pri MŠ a ZŠ v Čeríne
 • údržba miestnych komunikácií
 • vybudovanie čerpadla PHM
 • dokončenie výstavby plničky minerálnych vôd
 • zriadenie dámskeho a pánskeho kaderníctva
 • zriadenie verejných telefónov
 • rozšírenie zdravotníckych služieb
 • zriadenie videopožičovne
 • rozšírenie obchodnej siete pôsobením podnikateľských subjektov napr. v oblasti predaja vlastnej produkcie /Roľnícke družstvo/ pohostinstva, predaja priemyselného tovaru, textilu, zavedenie predaja plynu propan-butan
 • poskytovanie služieb v nákladnej doprave, opravy motorových vozidiel, pneuservis, montáž elektrických kotlov
 • obnoviť Urbárske spoločnosti v Čačíne aj v Čeríne

Zveľaďovanie obce v období rokov 2002 – 2014:

 • do prevádzky daný nový bezdrôtový rozhlas
 • postupná realizácia výmeny svietidiel verejného osvetlenia za nové úsporné trubicové žiarivky
 • za účelom zníženia poruchovosti a energetickej náročnosti verejného osvetlenia a tým aj
 • zlepšenie kvality životného prostredia
 • exteriérové osvetlenie kultúrnej pamiatky Kostola sv. Martina v Čeríne
 • vybudovanie novej terasy pred Domom smútku v Čeríne
 • vybudovanie novej murovanej autobusovej zastávky v Čeríne
 • v rokoch 2009 – 2011 zriadené Súkromné centrum voľného času pre deti od 5 do 15 rokov
 • so sídlom v Čeríne
 • pre nedostatočný počet detí v roku 2010 zrušená Základná škola v Čeríne
 • v budove materskej školy postupná výmena starých okien a dverí za nové plastové, zakúpené nové vykurovacie telesá, v exteriéri vybudovaný nový altánok, súprava preliezok a hojdačiek
 • postupná rekonštrukcia priestorov bývalej budovy Jednoty na spoločenské priestory

Kultúrneho domu v Čačíne - zmena vnútornej dispozície /vybudovaná spoločenská sála,

banketová miestnosť, sociálne zariadenia, kuchynské priestory/, nové elektrické, vodovodné

rozvody, nové podlahy, stropy, maľba a nátery, vybavenie sociálnych a kuchynských

priestorov sanitou a ďalším zariadením, nová fasáda na budove, výmena starých okien za

plastové okná, vybudovaná prístavba vchodu a tým zároveň zlepšenie tepelno-izolačných

vlastností spoločenskej sály, úprava okolia budovy

 • úprava priestorov Kultúrneho domu v Čeríne, vybudované nové sociálne zariadenia, postupná
 • výmena starých okien za nové plastové
 • časti priestorov kultúrneho domu upravené a prispôsobené na prevádzkovanie kaderníctva
 • /júl 2014/
 • oprava miestnych komunikácií a revitalizácia priestorov pred budovou Obecného úradu v Čeríne /prekrytie rigolu/ a tým zvýšenie bezpečnosti občanov prichádzajúcich /odchádzajúcich/ na Obecný úrad alebo do zdravotníckych zariadení, úprava budovy a dvora,
 • úprava sobášnej siene
 • IBV nad Mlynom – realizácia I. etapy inžinierskych sietí – uloženie vodovodného potrubia
 • v roku 2009 /investícia v sume 41 057 €/, príprava ďalších podkladov pre výstavbu rodinných
 • domov
 • zrealizovaný a ukončený register obnovenej evidencie pozemkov, príprava na komasáciu pozemkov
 • pokrytie obce internetom
 • vypracovaný a schválený /r.2014/ Dodatok k územnému plánu obce

Zveľaďovanie obce v rokoch 1945 – 1976

Medzi prvé akcie, ktoré obyvatelia Čerína realizovali po II. svetovej vojne, patrí výstavba Obecného domu a maštale pre obecné býky, S výstavbou sa začalo v roku 1946 a ukončená bola v roku 1949. V budove obecného domu bol byt pre pastiera. V roku 1961 bola budova obecného domu čiastočne zrekonštruovaná.

Ďalšou veľkou výzvou, ktorú museli občania obidvoch obcí po roku 1945 urýchlene riešiť bolo zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy, nakoľko do okolitých miest a dedín sa dochádzalo na vozoch, kočoch a v zime na saniach. Dňa 15.12. 1947 bola daná do prevádzky pravidelná autobusová linka Hrochoť – Dúbravica – Banská Bystrica. Začiatkom októbra 1949 začali autobusy premávať na linke Čerín – Zolná – Zvolen. So zavedením autobusovej dopravy bezprostredne súvisela aj výstavby bezprašných štátnych i miestnych komunikácií., ako aj prebudovanie dreveného mostu v smere na Banskú Bystricu z dreveného na železobetónový, realizovalo sa to v etapách až do roku 1968.

Oficiálne bol dňa 15. júla 1945 otvorený Poštový úrad v Čeríne a zavedený telefón. Do poštového obvodu patrili obce Čerín, Čačín, Bečov, Sebedín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná.

Ďalšou veľkou akciou bola elektrifikácia Čačína a Čerína. Stavebné práce súvisiace s elektrifikáciou / ako prísun materiálu, výkopové práce, osadzovanie stĺpov a stožiara pre transformačnú staniu, napínanie vodičov a pod./ boli vykonané vo veľmi krátkom čase za veľkého nadšenia a pomoci obyvateľov, veď s prácami sa začalo 18. marca 1949 a už v apríli 1949 po prvýkrát zasvietilo v príbytkoch obyvateľov Čačína a Čerína elektrické svetlo.

V rokoch 1955 – 1956 bola vybudovaná požiarna zbrojnica.

V roku 1957 boli dané do prevádzky obchodné jednotky Jednoty.

K významným akciám patrí výstavba vodovodu v rokoch 1955 – 1958.

Technická vybavenosť obcí, elektrifikácia, výstavba vodovodu a pod. významnou mierou prispeli k výstavbe nových rodinných domov. Od roku 1945 sa vystavilo v obidvoch obciach 58 rodinných domov, 5 bytoviek a 35 rodinných domov bolo zrekonštruovaných.

V roku 1967 bol zregulovaný miestny potok Jelšovec a v roku 1971 – 1974 potok Zolná.

Budova autobusovej garáže v Čeríne bola prebudovaná v roku 1974 na pálenicu, ktorú až do roku 1971 prevádzkoval národný podnik Fatra, neskôr vznikla obecná pálenica.

Okrem uvedených akcií obyvatelia Čačína a Čerína uskutočňovali aj aktivity kultúrneho charakteru. Už v roku 1950 bolo nainštalované stále kino, v roku 1957 bol zavedený miestny rozhlas, v roku 1958 bol daný do prevádzky v Čeríne kultúrny dom, v Čačíne bola na tieto účely prebudovaná bývalá syráreň.

V roku 1959 bola v Čeríne zriadená Obvodná lekárska stanica.

V oblasti školstva nenastali po roku 1948 vážnejšie zmeny, v školskom roku 1945/1946 pôsobil na škole Ondrej Dobrík, a po ňom nastúpil Imrich Petro v školskom roku 1946/1947. dňa 21.apríla 1948 bol vydaný nový školský zákon č. 95/1948 Sb., na základe ktorého došlo aj v čerínsko-čačinskej škole k výrazným zmenám. Bol zriadený I. stupeň základnej školy t.j. ročníky 1. – 5. /deti 6- 11 ročné/. Vyššie ročníky boli zrušené a deti týchto ročníkov boli preradené do školy na Hrochoti alebo do Banskej Bystrice. Prvý stupeň základnej školy bol do roku 1983, kedy bola škola vyradená z prevádzky. Od roku 1948 do roku 1983 pôsobili na škole A. Čunderlíková, J.Harťanský, Štefánia Harťanská a Viera Harťanská.

Vývoj poľnohospodárstva po roku 1945

Aj keď sa po roku 1945 zmenila štruktúra zamestnania v Čačíne aj v Čeríne, poľnohospodárstvo zostalo aj naďalej hlavným zdrojom obživy, ale už na základe zmenených výrobných vzťahov /kolektivizácia – združstevňovanie/, základnou podmienkou, ktorých už bolo spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov a koncentrácia a špecializácia poľnohospodárskej výroby.

Po prijatí zákona o jednotných roľníckych družstvách vo februári 1949 sa začala organizovať kampaň za vytvorenie JRD aj v Čačíne a v Čeríne a dňa 10. augusta 1952 bolo na členskej schôdzi v Čačíne založené JRD, ktorého predsedom sa stal Ján Katriak /č.d.29/, po ňom v roku 1954 nastúpil Juraj Mišáni /č.d.26/ a v roku 1956 bol za predsedu zvolený Ondrej Crman /č.d.6/ a od roku 1958 ďalší Ondrej Crman z Čačína /č.d.44/, v rokoch 1960-1961 to bol Ondrej Mišáni /č.d.38/ a v rokoch 1962-1963 Juraj Mišáni /č.d.26/, v rokoch 19663-1964 bol znovu zvolený Ján Katriak /č.d.29/. V rokoch 1964-1966 bol predsedom Martin Mazúch z Hrochote, po ňom v r. 1966 znovu Ondrej Crman /č.d.6/, ktorý funkciu vykonával až do zlúčenia JRD v roku 1972.

V Čeríne vzniklo JRD o rok neskôr t.j. v roku 1953. Jeho prvým predsedom sa stal Ján Mišáni, ktorý túto funkciu vykonával 3 mesiace, po ňom nastúpil Ján Drako, ktorý vykonával funkciu predsedu do 6.2.1954. V rokoch 1954-1956 bol predsedom Juraj Pecník, v roku 1956 sa na jeden rok stal predsedom Ján Smädo /č.d.37/ a po ňom nastúpil v roku 1957 tiež Ján Smädo /č.d.16/, ktorý bol predsedom v rokoch 1957-1958 ako aj  v rokoch 1961 – 1964.od roku 1965 bol predsedom JRD až do zlúčenia v roku 1972 Ondrej Makan.

K spojeniu obidvoch družstiev do jedného s názvom Rozvoj došlo dňa 15. februára 1972 a jeho prvým predsedom sa stal Ondrej Makan z Čerína, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1990.

Po vytvorení JRD došlo základným premenám v poľnohospodárskej výrobe v obidvoch obciach, čo najmä v začiatkoch bolo sprevádzané rôznymi ťažkosťami. Nemali takmer žiadnu materiálno-technickú vybavenosť / napr. veľkokapacitné kravíny, ošipárne, hydinárne, senníky a pod., čo v prvých rokoch nahrádzali maštaľami a štálmi po domoch/. Postupne sa potrebné priestory budovali, a to hlavne po roku 1954 si v Čačíne vybudovali maštale typu K 98, ošipáreň, ovčiareň, senník s dosušovaním ventilátormi, senník, ktorý zároveň slúžil i ako skladovací priestor pre stroje, garáž so sociálnymi budovami. Podobne sa postupovalo aj v JRD Čerín, kde tiež vystavali maštaľ typu K 98, maštaľ pre mladý dobytok, ošipáreň, ovčinec, garáž s dielňou, šopu na výrobu tvárnic, kurín, sociálnu budovu s kanceláriami, šesťbytovku pre zamestnancov. Koncentrácia poľnohospodárskej výroby vytvorila priaznivejšie podmienky i pre samotnú špecializáciu, a tým aj pre veľkovýrobné formy a efektívnosť hospodárenia, čo sa odrazilo vo výsledkoch nielen v živočíšnej, ale aj v rastlinnej výrobe napr. hektárové výnosy pšenice v roku 1954 boli v Čačíne 16,6 q, v Čeríne 17 q, v roku 1971 to už bolo 26,6 q v Čačíne a 38 q v Čeríne, k zvýšeniu hektárových výnosov došlo taktiež po zlúčení družstiev v roku 1972.

V živočíšnej výrobe zvýšili stavy hospodárskych zvierat / v roku 1954 mali spolu v Čačíne a Čeríne151 ks hovädzieho dobytka, v roku 1988 stúpol ich stav na 827 ks/. Zvýšila sa aj úžitkovosť hospodárskych zvierat, priemerná ročná dojivosť vzrástla z 1 530 l v roku 1953 na 3 503 l v roku 1989. Od roku 1990 v dôsledku zníženia dotácii do poľnohospodárstva, liberalizácie cien, rozpadu regulovaného trhu, vlastnej i druhotnej insolventnosti, ako aj ďalších vplyvov spojených s prechodom na trhové hospodárenie v poľnohospodárstve, došlo k poklesu poľnohospodárskej výroby v družstve /pokles stavu dobytka, pokles celkovej výroby a úžitkovosti v živočíšnej i rastlinnej výrobe/, čo viedlo postupne k zrušeniu poľnohospodárskej výroby v JRD Rozvoj so sídlom v Čeríne.

Od roku 2004 na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Ćačína aj Čerína hospodária susedné družstvá resp. spoločnosti, ktoré majú uvedenú pôdu v prenájme od súkromných vlastníkov , príp. urbárskych spoločenstiev.

Vývoj Čačína a Čerína po roku 1945

Po skončení II. svetovej vojny a po porážke fašizmu v roku 1945 bolo najnaliehavejšou úlohou odstránenie stôp II. svetovej vojny na všetkých úsekoch spoločenského života. Tento cieľ, ako aj ďalšie, spojené so zveľaďovaním obidvoch obcí, bolo možné dosiahnuť len vďaka cieľavedomej a systematickej práci obyvateľov, ktorú riadili a usmerňovali predsedovia Miestnych národných výborov do roku 1989, od roku 1990 starostovia obcí spolu s ďalšími členmi vedenia obcí.

V období rokov 1945 -1976 stáli na čele Miestnych národných výborov:

V Čačíne – Ján Katriaka č.d.29, Ondrej Mišáni č.d.32, Ondrej Hakel č.d.11, Ján Katriak č.d.29, Ondrej Crman č.d.6, Ondrej Mišáni č.d.10

V Čeríne – Ondrej Matuška č.d.31, Ján Smädo č.d.23, Ján Zátroch č.d.29, Ján Makan č.d.70

V máji 1976 došlo k spojeniu Čačína a Čerína do jednej obce a do čela bol zvolený znovu Ján Makan č.d.70, ktorý bol predsedom až do roku 1986. Po ňom nastúpil Ján Králik z Čačína č.d.27 do r. 1990 a od r. 1990/MNV bolo zrušené a vytvorené OÚ/, namiesto predsedov sú volení starostovia obcí, Starostom obce sa stal Ján Makan z Čerína č.d.24, ktorý bol starostom až do r. 2002. Od r. 2002 až doteraz je starostom obce Pavel Kmeť z Čačína.

Pod vedením horeuvedených predsedov a starostov sa všetky vzniknuté problémy riešili podľa naliehavosti a dôležitosti, v dôsledku čoho sa zmenil nielen vzhľad obidvoch obcí, ich technická vybavenosť, ale zmeny nastali aj v životnej a kultúrnej úrovni obyvateľstva, ako aj v celkovom spôsobe života.

Slovenské národné povstanie

Do boja proti fašizmu sa občania Čačína a Čerína zapojili buď priamo v radoch povstaleckej armády alebo formou pomoci. Ešte pred vyhlásením Slovenského národného povstania /25.8./1944/ odišli viacerí občania na výzvu partizánov pomáhať pri vynášaní zbraní, streliva a potravín pre povstalcov do hôr vlastnými konskými povozmi, ďalší pomáhali pri kopaní zákopov a opevňovacích prácach. Zároveň dodávali povstaleckým jednotkám potraviny počas Slovenského národného povstania, ako aj po prechode na partizánsky spôsob boja. Mnohí ukrývali počas ústupu povstalcov do hôr vo svojich domovoch príslušníkov rozbitých povstaleckých jednotiek, poskytovali im civilné obleky a zabezpečovali falošné legitimácie, ktoré mnohým zachránili život. Obidve obce boli oslobodené 21. marca 1945 Rumunskou armádou pod vedením Sovietskej armády.