Aktuality

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín par.č. KN - C 173/3 spôsobom hodným osobitného zreteľa


   Obec Čerín podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok par.č. KN – C č. 173/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m² k. ú. Čerín vytvorený geometrickým plánom č. 45859671-43/2017 z parcely KN – E č. 990/21 ostatné plochy k. ú. Čerín vo vlastníctve obce Čerín zapísaný na LV č. 360 žiadateľovi Andrejovi Drakovi, bytom Čerín č. 38 spôsobom hodným osobitného zreteľa.

                                                                      Pavel Kmeť, v. r. starosta obce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

                        Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Čerín zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom určuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:
- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom,

zverejňuje

zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.
Minimálna ponúknutá cena: 786 EUR
Obhliadka ponúkaného majetku: od 08.02.2017 do 15.02.2017 do 15.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.
Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2017 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21.02.2017 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.
Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.


V Čeríne, 31.01.2017

                                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                                      starosta obce

Zber nebezpečného odpadu 22.9.2016

Vážení spoluobčania, dňa 22.9.2016 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Uvedený odpad (laky, farby,priemyselné leje, mazivá, riedidlá, nafta, benzín, kyseliny, lúhy, hnojivá, pesticídy,lepidlá, moridlá, lúh, náplne do chladičov a nimi znečistené nádoby (nepatria sem pneumatiky - tie odovzdajte v pneuservisoch) môžete sústrediť ako obvykle vo dvore Obecného úradu v Čeríne príp. pred budovou požiarnej zbrojnice v Čeríne. O termíne vývozu elektroodpadov Vás budeme informovať.

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín


Zverejnenie
 zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom, zverejňuje zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.

Minimálna ponúknutá cena: 1 000 EUR

Obhliadka ponúkaného majetku: od 18.07.2016 do 12.08.2016 do 12.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.

Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.08.2016 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.08.2016 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.

Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Čeríne, 14.07.2016
  
                                                            Pavel Kmeť, v. r.
                                                             starosta obce

Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla IVECO DAILY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 10.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou v Čeríne. Hasičské vozidlo odovzdá osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák hasičom DHZ Čerín.

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023

Vážení spoluobčania,
v súčasnej dobe dobe prebieha spracovanie Spoločného programu rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023, do tvorby ktorého ste boli vyzvaní aj vy vážení spoluobčania formou doručených dotazníkov do každej domácnosti s otázkami - čo si prajete zachovať, čo nanovo vybudovať a čo navrhujete zrušiť.
Celý dokument je zverejnený na pripomienkovanie v záložke Dokumenty - ostatné dokumenty.


Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica OcU 824/2015 Čerín, 12.10.2015 Oznámenie o zadaní zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Obec Čerín IČO: 0031333 Štatutárny orgán: Kmeť Pavel, starosta obce Sídlo: Čerín č.11,974 01 Banská Bystrica 2. Kontaktná osoba: Kmeť Pavel Telefón: 048/41922204, 0903 390680 3. Názov predmetu zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2015/2016 4. Predmet zákazky (zmluvy): poskytnutie služby – zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v dĺžke 4,5, km na území obce Čerín 5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zimné obdobie roku 2015/2016 6. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena predmetu zákazky 7. Termín doručenia cenovej ponuky: 31.10.2015 Zverejnené 12.10.2015

POZVÁNKA

Obec Čerín zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom Vás pozýva na

Petropavlovský jarmok – súťaž vo varení tradičných jedál,

ktorý sa uskutoční dňa 20. júna 2015 v Čačíne.

 

 

Záujemci o varenie, súťažné družstva ako aj predajcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Čeríne do 16. júna 2015.

 

Kontakty: 0903390680, 048/4192329

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Brigáda v sobotu 4. júla 2015

Vážení spoluobčania,
oznamujme Vám, že dňa 4.júla 2015 sa v Čeríne uskutoční brigáda zameraná na kosenie cintorína a verejných priestranstiev, natieranie lavíc a zábradlia pri potoku, úpravu dvora a garáží pri Obecnom úrade v Čeríne.
Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem prispieť k skrášleniu našej obce,na dobrovoľnú brigádu organizovanú pre občanov obce.
Zraz účastníkov je o 8,30 hod. pri Obecnom úrade v Čeríne. Môžte si priniesť hrable, kosy, krovinorezy- benzín poskytneme, príp. pracovné rukavice.
Pre účastníkov brigády bude pripravený guláš.
Všetkých občanov pozývame a veríme, že spoločnými silami prispejeme k skrášleniu našej obce.

Pozvánka na oslavy 70. výročia oslobodenia obce

                                        Obec Čerín

Vás srdečne pozýva na oslavy 70. výročia oslobodenia obce dňa 21. 3. 2015

Program:

1. 13.00 hod. – Pietny akt kladenia vencov na hrob neznámeho rumunského vojaka – slávnostný sprievod s dychovou hudbou a členmi vojenského klubu Golian

2. 14.00 hod. -  Program v Kultúrnom dome Čerín

Hymna Slovenskej republiky

Príhovor tajomníka Ústrednej rady SZPB

Beseda s priamym účastníkom II. svetovej vojny s p. Vladimírom Strmeňom – moderuje publicista Fedor Mikovič

Pozdravy od najmladších

Vystúpenie speváckeho zboru Konzervatória J.L. Bellu

3. Vystúpenie ľudovej hudby Mateja Kováča a jej sólistov