Aktuality

Pozvánka na II. zasadnutie OZ Čerín

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a II. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 9.júna 2017 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:
1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
    o činnosti obecných orgánov
3/ Záverečný účet obce Čerín za rok 2016
    a) Správa nezávislého audítora
    b) Správa hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016
    c) Prerokovanie návrhu záverečného účtu
4/ Prenájom časti priestorov Materskej školy, Čerín 57
5/ Prenájom priestorov časti požiarnej zbrojnice v Čačíne
6/ Voľba hlavného kontrolóra
7/ Rôzne
8/ Interpelácie
9/ Diskusia
10/ Záver
                                            Pavel Kmeť, v. r.
                                               starosta obce