Aktuality

Pozvánka na II. mimoriadne zasadnutie OZ Čerín

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín
                                                                             Čerín, 11. 05. 2017
P O Z V Á N K A
Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/11901990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z vo l á v a  II. mimoriadne zasadnutie OZ Čerín,ktoré sa bude konať 16.05.2017 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu

1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
2/ Žiadosť o odkúpenie, prenájom pozemku Rímskokatolícka cirkev,
    farnosť Čerín
3/ Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov Materskej školy Čerín, Čerín 57
4/ Právna subjektivita Materská škola, Čerín 57
5/ Záver
         
                                                                 Pavel Kmeť, v. r. 
                                                                    starosta obce