Aktuality

Pozvánka I. mimoriadne zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  I. mimoriadne zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať dňa 12.04.2017 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:
1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2/ Zriaďovacia listina DHZ obce Čerín
3/ Prerokovanie žiadostí o prenájom priestorov Materskej školy, Čerín č.57
4/ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
5/ Záver

                                                             Pavel Kmeť, v. r.
                                                              starosta obce