Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čerín

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čerín  

     Obecné zastupiteľstvo obce Čerín v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Čerín,
ktoré sa uskutočnia dňa 09. 06. 2017 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Čerín  na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

    Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

    Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Čerín uznesením č. 8/2017 zo dňa 10.03.2017 určilo hlavnému kontrolórovi obce Čerín pracovný čas, ktorého dĺžka je 7 hodín týždenne

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.     povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Čerín v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis. 

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. 

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona  č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. 

V Čeríne,  dňa 10.03.2017                                                                                                         

                                                                                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                                 starosta obce