Aktuality

Pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a I. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať
10. marca 2017 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu

1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
o činnosti obecných orgánov
- predkladá starosta obce
3/ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
- predkladá hlavný kontrolór obce
4/ Správa o činnosti komisií OZ Čerín v roku 2016 a informácia o plánoch činnosti
na rok 2017
- predkladajú predsedovia komisií OZ
5/ Informácia o školstve
- predkladá riaditeľka MŠ
6/ Zámery rozvoja obce Čerín na rok 2017
- predkladá starosta obce
7/ Schválenie členov DHZO
- predkladá starosta obce
8/ Rôzne
9/ Interpelácie
10/ Diskusia
11/ Záver

                                                                          Pavel Kmeť, v. r.
                                                                            starosta obce