Aktuality

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom,

zverejňuje

zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.
Minimálna ponúknutá cena: 786 EUR
Obhliadka ponúkaného majetku: od 08.02.2017 do 15.02.2017 do 15.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.
Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2017 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21.02.2017 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.
Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.


V Čeríne, 31.01.2017

                                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                                      starosta obce