Aktuality

Pozvánka na IV. zasadnutie OZ

P O Z V Á N KA
Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a IV. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 16. decembra 2016 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu:

1.  Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
     o činnosti obecných orgánov
3.  Stanovisko návrhu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
4.  Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019
5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
6.  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
7.  Návrh na úpravu rozpočtu
8.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 
9.  Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku – výber najvhodnejšieho návrhu
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Záver
                                                            Pavel Kmeť,v.r.
                                                             starosta obce