Aktuality

Zverejnenie zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Zverejnenie zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce
                                  obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Čerín uznesením č. 36/2016 zo dňa 7.10.2016 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok par. KN – C č. 1236/23 o výmere 282 m2, trvalé trávne porasty, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 45308381-76/2016 z 12.5.2016, úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 23.5.2016 pod č. 490/2016 z pôvodného pozemku par. KN – C č. 1236/4, o výmere 397 m2, trvalé trávne porasty, vedený na liste vlastníctva č. 132, katastrálne územie Čerín, obec Čerín obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 3 102 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke obce www.cerin.sk ,v záložke povinné zverejňovanie, ostatné.
 
                                                          Pavel Kmeť, v .r. starosta obce