Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZPavel Kmeť - starosta obce Čerín
 
                                                              Čerín, 30.09.2016

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a III. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 7. októbra 2016 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu
1. Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
   o činnosti obecných orgánov
3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016
4. Návrh VZN obce - novela VZN č.5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
5. Výročná správa obce za rok 2015
6. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu
7. Smernica o finančnej kontrole
8. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
10.Zmluva o nájme nehnuteľnosti
11.Rôzne
12.Interpelácie
13.Diskusia
14.Záver
               
                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                     starosta obce