Aktuality

Výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník

Obec Čerín ako zriaďovateľ Materskej školy Čerín
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník na 100% úväzok v Materskej škole Čerín.

Požiadavky:
- Držiteľ kuričského preukazu triedy 5
- Manuálna technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Schopnosť tímovej práce
- Pozitívny vzťah k deťom
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Vodičský preukaz skupiny B
- Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Dátum nástupu:
- 01.09.2016

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredné vzdelanie

Platové podmienky:
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- Profesijný životopis
- Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Kuričský preukaz – kópia

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 8 augusta 2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať!“
Pavel Kmeť starosta obce