Aktuality

Zber nebezpečného odpadu 22.9.2016

Vážení spoluobčania, dňa 22.9.2016 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Uvedený odpad (laky, farby,priemyselné leje, mazivá, riedidlá, nafta, benzín, kyseliny, lúhy, hnojivá, pesticídy,lepidlá, moridlá, lúh, náplne do chladičov a nimi znečistené nádoby (nepatria sem pneumatiky - tie odovzdajte v pneuservisoch) môžete sústrediť ako obvykle vo dvore Obecného úradu v Čeríne príp. pred budovou požiarnej zbrojnice v Čeríne. O termíne vývozu elektroodpadov Vás budeme informovať.

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín


Zverejnenie
 zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom, zverejňuje zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.

Minimálna ponúknutá cena: 1 000 EUR

Obhliadka ponúkaného majetku: od 18.07.2016 do 12.08.2016 do 12.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.

Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.08.2016 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.08.2016 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.

Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Čeríne, 14.07.2016
  
                                                            Pavel Kmeť, v. r.
                                                             starosta obce

Výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník

Obec Čerín ako zriaďovateľ Materskej školy Čerín
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník na 100% úväzok v Materskej škole Čerín.

Požiadavky:
- Držiteľ kuričského preukazu triedy 5
- Manuálna technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Schopnosť tímovej práce
- Pozitívny vzťah k deťom
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Vodičský preukaz skupiny B
- Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Dátum nástupu:
- 01.09.2016

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredné vzdelanie

Platové podmienky:
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- Profesijný životopis
- Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Kuričský preukaz – kópia

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 8 augusta 2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať!“
Pavel Kmeť starosta obce

Pozvánka na II. zasadnutie OZ

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   II. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 28. júna  2016 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

  

Návrh programu

 

 1. Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia       o činnosti obecných orgánov
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
 5. Záverečný účet obce Čerín za rok 2015
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu
 7. Informácia DHZ
 8. Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča
 9. Rôzne
 10. Interpelácie
 11. Diskusia
 12. Záver

                 

                                                                             Pavel Kmeť,v.r.

                                                                              starosta obce 

Petropavlovský jarmok 2016

Dňa 25.júna 2016 sa uskutoční 4. ročník,,Petropavlovského jarmoku" v Čačíne . Záujemci o predajné miesta, účasť v súťaži vo varení alebo o vystúpenie v rámci kultúrneho programu sa môžu prihlásiť: telefonicky (048/4192329, 048419220) e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).

IV. zasadnutie OZ obce Čerín

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín

 

Čerín 08.12.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov z v o l á v a IV. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať

15. decembra 2015 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Návrh programu

 

1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa

2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia

o činnosti obecných orgánov

 • predkladá starosta obce

3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

 • predkladá hlavný kontrolór obce

4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

 • predkladá starosta obce

5/ Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

 • predkladá starosta obce

6/ Návrh úpravy rozpočtu

 • predkladá starosta obce

7/ Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 • predkladá starosta obce

8/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 • predkladá starosta obce

9/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školských zariadení so sídlom na území obce Čerín a záujmové vzdelávanie detí

s trvalým pobytom na území obce Čerín

 • predkladá starosta obce

10/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016

 • predkladá starosta obce

11/ Zmluva o nájme nehnuteľnosti

 • predkladá starosta obce

12/ Rôzne

13/ Interpelácie

14/ Diskusia

15/ Záver

 

 

 

Pavel Kmeť, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla IVECO DAILY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 10.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou v Čeríne. Hasičské vozidlo odovzdá osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák hasičom DHZ Čerín.

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023

Vážení spoluobčania,
v súčasnej dobe dobe prebieha spracovanie Spoločného programu rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023, do tvorby ktorého ste boli vyzvaní aj vy vážení spoluobčania formou doručených dotazníkov do každej domácnosti s otázkami - čo si prajete zachovať, čo nanovo vybudovať a čo navrhujete zrušiť.
Celý dokument je zverejnený na pripomienkovanie v záložke Dokumenty - ostatné dokumenty.


Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica OcU 824/2015 Čerín, 12.10.2015 Oznámenie o zadaní zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Obec Čerín IČO: 0031333 Štatutárny orgán: Kmeť Pavel, starosta obce Sídlo: Čerín č.11,974 01 Banská Bystrica 2. Kontaktná osoba: Kmeť Pavel Telefón: 048/41922204, 0903 390680 3. Názov predmetu zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2015/2016 4. Predmet zákazky (zmluvy): poskytnutie služby – zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v dĺžke 4,5, km na území obce Čerín 5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zimné obdobie roku 2015/2016 6. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena predmetu zákazky 7. Termín doručenia cenovej ponuky: 31.10.2015 Zverejnené 12.10.2015